Phim 3D

Phim 3D

  • Tái hiện các trận đánh trong lịch sử quân sự nói riêng và lịch sử Việt Nam nói chung.
  • Giới thiệu các qui trình, phương án bố trí, triển khải VKTBKT.
  • Giới thiệu các nguyên lý hoạt động, vận hành của VKTBK hiện đại mà thực tế khó có điều kiện để triển khai huấn luyện.
  • Phim 3D giáo dục kĩ năng sống: tham gia giao thông, phòng chống cháy nổ….

Phim 3D giáo dục tham gia giao thông