PHẦN MỀM QUẢN KHO, VẬT TƯ

PHẦN MỀM QUẢN KHO, VẬT TƯ

  • Phân quyền người sử dụng theo chức năng.
  • Quản lý vật tư theo từng lô hang có trong kho.
  • Quản lý chứng từ xuất, nhập.
  • Kiểm kê hàng hóa.
  • Báo cáo, thống kê theo số lượng kế hoạch, số lượng tồn trong kho.
  • Báo cáo theo giá trị nhập, xuất.
  • Chuyển số liệu sang đầu năm.