PHẦN MỀM MÔ PHỎNG MẠCH ĐIỆN 2D VÀ 3D

PHẦN MỀM MÔ PHỎNG MẠCH ĐIỆN 2D VÀ 3D

Phần mềm mô phỏng mạch điện 2D và 3D

  • Quản lý quyền đăng nhập.
  • Hiển thị lý thuyết về môn học được chọn.
  • Hiển thị đa phương tiện: hình ảnh 2D, video giới thiệu sơ đồ nguyên lý, hoạt động của các chi tiết.
  • Xem và tương tác với mô hình 3D của các thiết bị điện.
  • Cho phép tạo bài giảng riêng theo ý định của giáo viên.
  • Thiết bị thực hành thiết kế kiểu module dễ bổ sung, tháo lắp.
  • Cho phép thực hành 8 modul điện.

Phần mềm mô phỏng mạch điện 2D và 3D