Phần mềm mô phỏng mạch điện 2D 3D
PHẦN MỀM MÔ PHỎNG MẠCH ĐIỆN 2D VÀ 3D

PHẦN MỀM MÔ PHỎNG MẠCH ĐIỆN 2D VÀ 3D

Phần mềm mô phỏng mạch điện 2D và 3D

  • Quản lý quyền đăng nhập.
  • Hiển thị lý thuyết về môn học được chọn.
  • Hiển thị đa phương tiện: hình ảnh 2D, video giới thiệu sơ đồ nguyên lý, hoạt động của các chi tiết.
  • Xem và tương tác với mô hình 3D của các thiết bị điện.
  • Cho phép tạo bài giảng riêng theo ý định của giáo viên.
  • Thiết bị thực hành thiết kế kiểu module dễ bổ sung, tháo lắp.
  • Cho phép thực hành 8 modul điện.

Phần mềm mô phỏng mạch điện 2D và 3D