HỆ THỐNG SA BÀN 3D HỖ TRỢ HUẤN LUYỆN CHTM

HỆ THỐNG SA BÀN 3D HỖ TRỢ HUẤN LUYỆN CHTM

  • Hiển thị địa hình 3D khu vực cần huấn luyện.
  • Có đầy đủ bộ ký hiệu quân sự 2D, 3D – Địa hình hiển thị dạng ảnh vệ tinh hoặc ảnh bản đồ địa hình.
  • Cho phép vẽ hướng mũi tiến công, các tuyến bám địa hình.
  • Hiển thị các hiệu ứng về môi trường, chiến trường.
  • Cho phép kiểm soát hoạt động trên trang Web.