vn3d

Quản lý các tài khoản đăng nhập.
Phần quyền chức năng giới hạn theo tài khoản…

Phân quyền người sử dụng theo chức năng.
Quản lý vật tư theo từng lô hang có trong kho…